رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 6-1397 (نوبت دوم) یکشنبه، 17 تیر 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد نسبت به تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) مورد نیاز واحد های تابعه خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای صلاحیت دار و واجد شرایط) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨      مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 17/4/1397 لغایت 25/4/1397

¨      محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات اقدام و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

---------------------------------------------

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 8/5/1397

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :استان کردستانشهرستان سنندجمیدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدردبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683 

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات دانشگاه در مورخه 11/5/1397 صبح روز پنج شنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه تشکیل می گردد ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار