رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع شنبه، 16 تیر 1397

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان در محل دفتر وی در سنندج برگزار گردید.

 
 
 

بنا به گزارش وب دا، در این جلسه که مدیران و سرپرستان جدید مدیریت های منابع مالی، منابع انسانی و منابع فیزیکی و نظارت بر طرحهای عمرانی نیز حضور داشتند، ضمن بررسی مصوبات قبلی، در خصوص تصویب مصوبات جدید اقدام و بر همکاری سایر مدیران با سرپرستان جدید تأکید نمودند.

 
پورتال اخبار