رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 7-1397 پنجشنبه، 21 تیر 1397

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد نسبت به خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه از شرکت های داوطلب دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی وزات بهداشت و ثبت در سامانه IMED.IR ، با برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) اقدام نماید.

---------------------------------------------

¨      مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 1397/4/23 لغایت 1397/5/4

¨      محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات اقدام و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

---------------------------------------------

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 1397/5/16

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :استان کردستانشهرستان سنندجمیدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدردبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683 

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 1397/5/20 صبح روز شنبه ساعت 10 واقع در دفتر معاونت غذا و دارو دانشگاه تشکیل می گردد. ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33247813-33666646-087 و یا شماره همراه 09185760018آقای مهندس حق شناس تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید./

 « روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار