رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(مـرحله سوم) شـماره 6-1397 پنجشنبه، 21 تیر 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امور تایپ وتکثیر(فتوکپی) ستاد شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط و صلاحیتدار) واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی97/4/11 لغایت 97/4/21

آدرس محل تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- جنب دادگستری واحد اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 1397/4/25

آدرس ارسال مدارک، اسنادمناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):

استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستری-دبیرخانه(محرمانه) واحد حراست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیارانکدپستی:6631853141 (حتماً مناقصه چاپ وتکثیر قید گردد)

*********************************

 

نوع ومبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش ویا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل اعتبار سه ماه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات: الف-ب-ج):

مورخ97/4/28 روز پنج شنبه ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد. ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مناقصه گردان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان hrrp://MUK.ac.ir مراجعه فرمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 
پورتال اخبار