رهبری

بدنه خبر

جلسه درون گروهی گروه مامایی" شنبه، 23 تیر 1397

"جلسه درون گروهی گروه مامایی"

جلسه گروه مامایی درتاریخ 97/04/20  ساعت9 با حضور اعضای گروه تشکیل گردید. دراین جلسه درخصوص مسائل و مشکلات گروه بحث وتبادل نظر به عمل آمد.   
 
پورتال اخبار