رهبری

بدنه خبر

" مصاحبه آزمون استخدامی هیئت علمی" یکشنبه، 24 تیر 1397

" مصاحبه آزمون استخدامی هیئت علمی"

مصاحبه 18 نفر داوطلب آزمون استخدامی هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی روز شنبه 97/04/23 ساعت 10صبح درمحل دانشکده برگزارگردید .این آزمون دررشته های مامایی ،اتاق عمل ،مراقبت های ویژه پرستاری بزرگسالان ونوزادان انجام شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار