رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی" شنبه، 23 تیر 1397

"جلسه شورای آموزشی"

دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ 97/04/23 ساعت 8:30روز شنبه با حضور اعضاء دردفتر ریاست دانشکده تشکیل شد. در ابتدای این جلسه ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکترمحمد فتحی اززحمات همکاران دانشکده خصوصاً اقای ذهنی وسرکارخانم اختری درخصوص برگزاری اولین دوره فینال رشته پرستاری که درتاریخهای 4 و5 تیر ماه برگزار گردیدتشکر وقدردانی نمودند.دراین جلسه نیز دستورکارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 
پورتال اخبار