رهبری

بدنه خبر

جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی" یکشنبه، 24 تیر 1397

"جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی"

جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی درساعت 8:30 روز شنبه 97/04/24با حضور اعضاء درکلاس 105 دانشکده برگزار گردید. دراین جلسه تعدادی ازپورپوزالهای ارسال شده به مرکز مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
 
پورتال اخبار