رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظردارد اجرای عملیات تکمیل طبقه فوقانی خوابگاه دانشجویی 300 نفره 22 گولان را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. یکشنبه، 21 مرداد 1397

آگهی فراخوان  تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد اجرای عملیات تکمیل  طبقه فوقانی خوابگاه دانشجویی 300 نفره 22 گولان را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : اجرای عملیات تکمیل طبقه فوقانی خوابگاه  دانشجویی 300 نفره22 گولان

 محل اجرای عملیات : استان کردستان شهر سنندج

مبلغ برآورد اجرای عملیات : 24،181،550،115ریال (بیست و چهار میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار و یکصدو پانزده ریال)

محل تامین اعتبار :اوراق خزانه اسلامی  از دو محل : 1- حدود 15 میلیارد ریال  از محل اوراق با نماد اخزاء 605 با تاریخ انتشار 26/7/96 و تاریخ سر رسید 26/9/97 فصل اول بند ه تبصره 5 2- حدود 5 میلیارد ریال  از محل اوراق با نماد اخزاء623 با تاریخ انتشار 28/12/96 فصل اول بند ب تبصره 5 با تاریخ سررسید 28/5/99  ومابقی از محل منابع داخلی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :1،210،000،000ریال (یک میلیارد ودویست و ده میلیون ریال

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه  و یا به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

آخرین رتبه صلاحیت پیمانکاری : ابنیه  رتبه پنج و تاسیسات رتبه پنج

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال پیشنهادات (کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده)) از طریق دستی یا پست جمهوری اسلامی ایران لغایت تاریخ 30/5/97(حداکثر مهلت برای زمان تحویل پیشنهادات به مدیریت حراست دانشگاه و یا دفاتر پستی ، پایان وقت اداری مورخ 30/5/97 می باشد) به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات در ساعت 10 صبح روز دو شنبه 5/6/97در سالن جلسات دانشگاه برگزار خواهد شد.

نمایندگان مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی با دردست داشتن معرفی نامه رسمی (از شرکت متبوع خود) و کارت شناسایی معتبر شرکت فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087  با آقای مهندس رومی تماس حاصل فرمایید.

دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

اسنـاد مناقصـه اجرای عملیات تکمیل طبقه فوقانی خوابگاه 300 نفره 22 گلان سنندج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار