رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مـرحله) پنجشنبه، 21 تیر 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امور مکانیزاسیون نسخه مرکز بهداشت و بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط و صلاحیتدار) واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی97/4/23لغایت 97/5/2

آدرس محل تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستری- واحد اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 1397/5/4

آدرس ارسال مدارک، اسناد مناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستری- دبیرخانه(محرمانه) واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران - کدپستی: 6631853141

*********************************

ü     پاکت الف: سپرده شرکت در مناقصه به میزان (10/000/000) میلیون ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره 178544190 بانک رفاه شعبه مرکزی کامیاران کد 709 (شبکه بهداشت و درمان کامیاران)

ü     پاکت ب: اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات روزنامه به همراه برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه (تمامی برگه ها ممهمور به مهر و امضاء معتبر شرکت)

ü     پاکت ج: پیشنهادقیمت (مطابق جدول پیوست)

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات: الف-ب-ج):

 

مورخ 1397/5/8صبح روز دوشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد، ضمناً شرکتهای شرکت کننده  یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس(http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 
پورتال اخبار