رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شماره 8/1397 شنبه، 23 تیر 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد بوفه(دکه) مستقر در محوطه بیمارستان سینا را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای مرتبط با موضوع مزایده و یا افراد صلاحیت دار واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی97/4/23لغایت 97/5/1

محل تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه-شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- اداره امور عمومی شبکه- کدپستی : 6631853141

آدرس محل بازدید از مکان واگذاری: استان کردستان شهرستان کامیاران- خیابان پرستار- بیمارستان سینا واحد رختشویخانه وخیاطخانه مراجعه نمایند

مدت زمان بازدید محل مورد اجاره: از تاریخ نشر آگهی 1397/4/23لغایت 97/5/1

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 1397/5/3

آدرس ارسال مدارک، اسناد مزایده و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج): استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- دبیرخانه(محرمانه) واحدحراست( برروی پاکت قید گردد مربوطه به مزایده دکه بیمارستان)- کدپستی: 6631853141

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات: الف-ب-ج):

مورخ 1397/5/7صبح روز یکشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان کامیاران می باشد، ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس(http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

ضمناً کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مزایده بر عهده برندگان مزایده می باشد

 

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 
پورتال اخبار