رهبری

بدنه خبر

لیست پذیرفته شدگان نهایی یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی مورخه 1396/10/01 کد شغل محلهای مشروط به برگزاری مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکشنبه، 7 مرداد 1397
 
پورتال اخبار