رهبری

بدنه خبر

موضوع مناقصه : نگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزات مکانیکی-الکتریکی موجود در ساختمانهای اصلی وجانبی موجود در بیمارستان جدید بانه (بیمارستان رازی ) دوشنبه، 8 مرداد 1397

- موضوع مناقصه :                                   

نگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزات مکانیکی-الکتریکی موجود در ساختمانهای اصلی وجانبی موجود در بیمارستان جدید بانه (بیمارستان رازی )

2- شرح مختصری از مشخصات و مقادیرکار:

انجام حجم کلیه امورنگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس تاسیسات مکانیکی ، بهداشتی ، برقی وتجهیزات غیرپزشکی....... اجزاء وآحاد آن در قسمتهای مختلف ساختمان و محوطه بیمارستان (شامل کلیه بخشهای بیمارستان     موتورخانه ایستگاه پمپاژ-ایستگاه گاز خلاء و اکسیژن ساز پست پاساژ و اختصاصی- اتاق دیزل ژنراتورها رختشوی خانه و مرکز استریل-مرکز تلفن- تصفیه خانه فاضلاب -  امحاء زباله - قسمت اداری اورژانس -نگهبانی-انبارها و....) شامل: گرمایش وتهویه مطبوع،آب سرد وگرم مصرفی،سیستم تصفیه ودفع فاضلاب، کلیه اجزاء وآحاد سیستم برق بیمارستان اعم از برق اصلی و اضطراری ،اعلام حریق، اطفاء حریق، ساعت وتایمکس، آتش نشانی، سردخانه های مواد غذایی وجسد ودستگاه امحاء زباله، ماشین آلات موجود در سلف سرویس، آشپزخانه، رختشویخانه، استرلیزاسیون، سیستم گازهای طبی، دستگاه تلفن مرکزی، سیستم PTS، سیستم BMS،دوربین های نظارتی و مانیتورینگ، سیستم های کنترل هوشمند، آسانسور وکلیه تاسیسات وتجهیزات موجود در محوطه وساختمان درکل شیفت وایام تعطیل و غیرتعطیل در محل  بیمارستان

3- مبلغ برآورد سالیانه : 4/398/000/000 ریال

      مبلغ برآورد ماهیانه  : 366/500/000 ریال

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 219/900/000 ریال

   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت "الف" به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.

·        ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما (با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ بازگشایی پیشنهادها )

·        رسید بانکی وجه مزبور به شماره حساب 680130100000000152002182IR تحت عنوان دریافت وجوه سپرده دانشگاه نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی 
 
 
 
 
پورتال اخبار