رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی (یک مرحله ای) شنبه، 13 مرداد 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیی درمانی کردستان در نظر دارد امور مکانیزاسیون نسخ مرکز بهداشت و بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط  و صلاحیتدار) واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی97/5/9 لغایت 97/5/19

محل تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب:استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه- جنب دادگستری - اداره امور عمومی شبکه- شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 1397/5/22

آدرس ارسال مدارک، اسناد مزایده و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج):

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستریدبیرخانه(محرمانه) واحدحراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران-کدپستی : 6631853141

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان بایستی مبلغ 10/000/000(ده میلیون ریال) راب حساب شماره صورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل اعتبار سه ماه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

*********************************

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه:

·        پاکت الف : سپرده شرکت در مناقصه به میزان چهل و پنج میلیون ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره 1537181 بانک رفاه شعبه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

·        پاکت ب: اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات روزنامه به همراه برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه (تمامی برگه ها ممهور به مهر و امضاء معتبر شرکت)

·        پاکت ج: پیشنهاد قیمت (مطابق جدول پیوست)

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات: الف-ب-ج):

مورخ 1397/5/25صبح روز پنج شنبه ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان کامیاران می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس(http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
 
پورتال اخبار