رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام یکشنبه، 14 مرداد 1397

بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد امورات چاپ و تکثیر (فتوکپی ) را از طریق استعلام به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای تعین صلاحیت سال97 و واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری 97/5/18 جهت دریافت اسناد استعلام به واحد حقوقی مرکز  یا سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.mucac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید .

شرایط عمومی استعلام

 
پورتال اخبار