رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شماره 1/1397 مرحله دوم سه‌شنبه، 16 مرداد 1397

مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی 115وحوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان درنظردارد اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، و سایر لوازم متفرقه اسقاط و ... خارج از رده دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

************************************

¨      مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده: ازتاریخ نشرآگهی 1397/05/15 لغایت 1397/05/25

¨      آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده :استان کردستان-شهرستان سنندج-بلوارشهدای انتظامی-جنب آتشنشانی-مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی115وحوادث

¨       آدرس محل بازدید از اموال و وسایل اسقاطی: شهرستان سنندج- چهارراه عباس آباد-مرکزبهداشتی شهری عبای آباد

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 1397/05/30

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مزایده :استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر-ستادمرکزی دانشگاه علوپزشکی کردستان-دبیرخانه(محرمانه)حراست دانشگاه

********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر(باحداقل اعتبار سه ماه) بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان واریز و ارائه گردد.

********************************************

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات الف– ب- ج): مورخ 1397/06/03 صبح روز شنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی115وحوادث دانشگاه می باشد،ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09188732567اقبال مرادی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

¨ ضمناً  کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مزایده بر عهده برندگان مزایده می باشد .

 

********************************************

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان» 
 
پورتال اخبار