رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه یک روزه تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی چهارشنبه، 17 مرداد 1397

به منظور افزایش سهم داروهای گیاهی در نسخ پزشکان ، اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو  با همکاری کمیته علمی تجویز و مصرف منطقی دارو و دفتر آموزش مداوم دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه بازآموزی جهت متخصصین داخلی و پزشکان عمومی با محوریت تجویز و مصرف منطقی داروها ی گیاهی تحت عناوین ذیل نمود.

1-آشنایی با داروهای گیاهی جدید الورود به بازار داروئی استان.

2-معرفی و تبیین اندیکاسیون های تخصصی داروهای گیاهی.

3-معرفی عوارض جانبی داروهای گیاهی و طرز تشخیص و راههای درمان آن و استفاده از داروهای گیاهی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از بیماری ها و رعایت اصول علمی در بحث داروهای گیاهی و گیاهان داروئی.

 
پورتال اخبار