رهبری

بدنه خبر

مناقصه عمومی (دومرحله ای) دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظردارد خرید ، نصب و راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد و نگهداری یکساله یک دستگاه آسانسور تخت بر بیمارستانی به ظرفیت 1600 کیلوگرم و 21 نفره را از طریق مناقصه عمومی(دو مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. شنبه، 20 مرداد 1397

موضوع مناقصه : خرید ، نصب و راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد و نگهداری یکساله یک دستگاه آسانسور تخت بر بیمارستانی به ظرفیت 1600 کیلوگرم و 21 نفره

 محل اجرای عملیات : استان کردستان شهر مریوان

مبلغ برآورد اجرای عملیات : ،3000،000،000ر یال (سه میلیارد ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :150،000،000ریال (یکصدو پنجاه میلیون ریال)

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه  و یا به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال پیشنهادات (کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده)) از طریق دستی یا پست جمهوری اسلامی ایران لغایت تاریخ 30/5/97(حداکثر مهلت برای زمان تحویل پیشنهادات به مدیریت حراست دانشگاه و یا دفاتر پستی ، پایان وقت اداری مورخ 30/5/97 می باشد) به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات در  ساعت 10 صبح روز یکشنبه 4/6/97در سالن جلسات دانشگاه برگزار خواهد شد.پس از بررسی فنی بازرگانی پیشنهادات ،پاکت پیشنهادقیمت در روز سه شنبه مورخ 6/6/97بازگشایی خواهدشد.

نمایندگان مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی  پیشنهاد قیمت با دردست داشتن معرفی نامه رسمی (از شرکت متبوع خود) و کارت شناسایی معتبر شرکت فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087  آقای مهندس یزدان پناه تماس حاصل فرمایید.

 
 دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
 
 
پورتال اخبار