رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه فراخوان واگذاری خدمات دارویی (سرپایی و بستری) مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت و داروخانه کلینیک ویژه شنبه، 20 مرداد 1397

احتراماً دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در نظر دارد داروخانه و خدمات دارویی (سرپایی و بستری)مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی به همراه محل داروخانه کلینیک ویژه تخصصی دانشگاه به طور مشترک از طریق مزایده واگذار نماید.

مؤسسین محترم داروخانه های دایر و شرکتهای تعاونی داروسازان واجد شرایط در شهرستان سنندج در صورت تمایل درخواست کتبی خود را برای طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تاریخ 15 / 5 / 97 لغایت پایان وقت اداری روز 25 / 5 / 97 در ساعت اداری به دبیرخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت تحویل و رسید دریافت نمائید.

 
پورتال اخبار