رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه 1397 یکشنبه، 21 مرداد 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج در نظر دارد تا به منظور توسعه و جذب مشارکت های بخش غیردولتی در ارائه خدمات، امورات نیروهای حفاظتی و مراقبتی خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکت های صلاحیتدار واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد به داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی97/5/18لغایت 97/5/24

محل تحویل اسناد:

سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتطامی-مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس- واحد دبیرخانه یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 97/5/27

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج): سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتطامی-مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس واحد دبیرخانه کدپستی 66177713141

 

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین بمبلغ 20000000 ریال(بیست میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

 

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر از شرایط واگذاری دکه مواد غذایی این مرکز با شماره گیری تلفنهای مرکز با شماره های 33660025 الی 27 و داخلی 252 (واحد امور اداری) تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار