رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام واگذاری مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت دوشنبه، 22 مرداد 1397

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت در نظر دارد در سال 1397 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای را به شرکتهای دارای صلاحیت که به تأیید شورای انفورماتیک و اداره فن آوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید.

لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند .

الف ( نشانی محل استعلام: سنندج خیابان کشاورز مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت با کد پستی 6619667761 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به نشانی MUK.ir قسمت مزایده و مناقصات مراجعه نمایند .

ب ( نحوه دریافت اسناد استعلام از تاریخ 97 / 5 / 20 لغایت 97 / 5 / 30 در ساعات اداری بجز ایام تعطیل (به آدرس مندرج در بند الف مراجعه فرمایند(

ج ( نحوه ارسال پیشنهادها و سایر اسناد استعلام تا روز سه شنبه 97 / 5 / 30 به نشانی مندرج در بند الف از طریق پست پیشتاز یا سفارشی ارسال نمایند (ارسال به صورت دستی و یا حضوری و خارج از وقت اداری قابل قبول نیست (

زمان و مکان بازگشایی پاکات دریافتی روز شنبه تاریخ 97 / 6 /3 ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت خواهد بود .

لازم است داوطلبین تا روز آخر مهلت فوق الاشاره در اسناد استعلام جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نماید .

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار