رهبری

بدنه خبر

استعلام واگذاری(1/97) واگذاری امورات مکانیزاسیون ثبت نسخ بیمه ای بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز دوشنبه، 22 مرداد 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امورات مکانیزاسیون ثبت نسخ بیمه ای بیمارستان امام خمینی(ره) را از طریق استعلام بهاء به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) که به تدییدا شورای انفورماتیک و اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ 20 /97/5 لغایت 97/5/27

محل تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا- امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 97/6/3

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): استان کردستان-شهرستان سقز- بلوار حافظ مرکز بهداشت-طبقه دوم- واحد حراست- کدپستی 6681744593- صندوق پستی 111

*********************************

درصورت برنده شدن شرکت و استعلام از مراجع ذیصلاح توسط شبکه بهداشت مشخص گردید که اعضای هیئت مدیره-مدیر عامل و سایر سهامداران و کارشناسان شرکت مذکور حق معامله را ندارند و یا منع مداخله یا دستگاههای دولتی را دارند و یا به هر دلیل دیگری بنا بر صلاحدید شامل منع مداخله شوندا قرارداد بصورت ماهیانه یک جانبه لغو تمامی ضرر و زیان وارده از شرکت مربوطه اخذ خواهد شد.

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام:

مبلغ تضمین بمبلغ 10000000 ریال(ده میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ بازگشایی مدارم پیشنهادات:

مورخ 97/6/10 صبح روز شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد، ضمناً شرکتهای متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس(http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
پورتال اخبار