رهبری

بدنه خبر

ارائه مناقصه عمومی(یک مرحله ای) واگذاری امورات مربوط به مکانیزم ثبت نسخ و اسناد پزشکی واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان جمعه، 26 مرداد 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی، ارتقا کیفی خدمات، خدمات مربوط به ثبت نسخ و اسناد پزشکی واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی(شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

محل و مدت زمان تحویل اسناد استعلام مناقصه به داوطلبان:

محل تحویل اسناد به داوطلبان: کردستان، مریوان، میدان نوروز، شبکه بهداشت و درمان، واحد امور اداری

زمان تحویل اسناد به داوطلبان: از تاریخ نشر آگهی 21/5/1397 لغایت 1/6/1397 به غیر از روزهای تعطیل

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 

نوع و مبلغ سپرده تضمین شرکت در استعلام مناقصه:

مبلغ 10000000(ده میلیون ریال) به صورت فیش بانکی شماره حساب 8379397 نزد بانک رفاه به نام شبکه بهداشت و درمان مریوان یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر معادل مبلغ فوق(با مدت اعتبار حداقل سه ماه) شبکه بهداشت و درمان مریوان

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

نحوه و تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:

در پاکت های: پاکت الف: اصل فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی.   پاکت ب: اسناد آگهی استعلام مناقصه  پاکت ج: فرم پیشنهادات قیمت و فرم های شرایط واگذاری مهر و امضا شده داوطلب باید هر سه پاکت الف، ب و ج را در یک پاکت واحد گذاشته و از طریق پست سفارشی حداکثر تا پایان وقت اداری 6/6/1397 به آدرس: کردستان، مریوان، میدان نوروز، شبکه بهداشت و درمان، واحد حراست ارسال نمایند.

 

تاریخ بازگشایی: 7/6/1397

 

تمام شرکت های شرکت کننده یا مزایده گذار می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34601550-087 تماس حاصل نمایند و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس: www.iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان www.muk.ac.ir و یا www.wcbd.muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 
پورتال اخبار