رهبری

بدنه خبر

فراخوان عمومی جهت عقد قرارداد با مراکز مشاوره ومراقبت در منزل یکشنبه، 11 شهریور 1397

 به منظور استقرار برنامه مذکور در مراکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر ، توحید و بعثت از کلیه مراکز مشاوره و مراقبت در منزل دارای مجوز در سطح استان دعوت به عمل می آید که نسبت به شرکت در فراخوان اقدام نمایند. ضمنا جهت عقد قرارداد و اطلاع از شرایط لازم است به امور اداری مراکز بیمارستانی مذکور مراجعه نمایند. 

 
پورتال اخبار