رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی" دوشنبه، 19 شهریور 1397

جلسه شورای آموزشی"

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ 97/06/17ساعت 8:30صبح روز شنبه با حضور اعضاء در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.دراین جلسه ابتدا جناب آقای دکتر محمد فتحی رئیس دانشکده دررابطه با نسخه جدید قرارداد همکاری بین بیمارستان کوثرودانشکده پرستاری درخصوص استانداردها ی راهنمایی ارزشیابی اعتباربخشی آموزشی بیمارستانها وانعقاد قرارداد نهایی بامسئولین بیمارستان سخنانی ایرادنمودند . همچنین گزارشی از جلسه بین المللی سازی رشته های پرستاری وپزشکی درمقاطع کارشناسی ارشد ارائه نمودند. در این جلسه با دعوت از سرکار خانم سوسن اختری مسئول پراتیک درخصوص تجهیز پراتیک ورفع نواقص موجود پیشنهاداتی ارائه گردید. دراین جلسه نیز دستور کارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 
پورتال اخبار