رهبری

بدنه خبر

" جلسه هماهنگی فصلنامه دانشکده" دوشنبه، 19 شهریور 1397

" جلسه هماهنگی فصلنامه دانشکده"

جلسه هماهنگی درخصوص فصلنامه دانشکده درمورخ 97/06/18ساعت 8:15 صبح روز یکشنبه در دفتر ریاست دانشکده با حضور مسئولین دانشکده وفصلنامه تشکیل شد. در این جلسه هماهنگی وتدوین راهکارهای ارتقای فصلنامه به صورت بارش افکار به عمل امد و درخصوص تعیین مدیر مسئول بحث وتبادل نظر انجام گرفت.

 

 
پورتال اخبار