رهبری

بدنه خبر

برگزاری ویدیو کنفرانس در خصوص دومین جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در زمینه مدیریت منابع و مصارف سه‌شنبه، 20 شهریور 1397

نظر به اینکه دومین جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در زمینه مدیریت منابع و مصارف به صورت فصلی و در قطب های 10 گانه آمایشی کشور برگزار خواهد شد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تاریخ 1397/06/19 اقدام به برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با حضور رؤسای بیمارستان‌ها، مدیران داخلی، مدیران پرستاری، مسئولین بهبود کیفیت، مسئولین بخش‌های پاراکلینیک و بلوک زایمان نمود و در این جلسه در خصوص اقدامات لازم جهت شرکت در دومین جشنواره تجارب موفق بیمارستانی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 
 
پورتال اخبار