رهبری

بدنه خبر

"جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی" سه‌شنبه، 20 شهریور 1397

"جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی"

جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی درساعت 11 روزدوشنبه مورخ 97/06/19 با حضور اعضای شورا درکلاس 105 تشکیل گردید. دراین جلسه درخصوص بررسی وتدوین لاین های پژوهشی دردانشکده بحث وتبادل نظر به عمل آمد ودو لاین پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت.

 

 
پورتال اخبار