رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده نوبت دوم سه‌شنبه، 27 شهریور 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران کلینیک ویژه تخصصی شهرستان سقز واقع در خیابان شهدا را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به شرکتهایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگدار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل شرایط مزایده: ازتاریخ نشر اگهی 97/7/1لغایت 97/7/8

محل تحویل اسناد مزایده: شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ مورخ 97/7/18

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهاداتاسناد مزایده: از طریق پست سفارشی- استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ مرکز بهداشت طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

*********************************

 

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت مزایده:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 30/000/000ریال(سی میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 97/7/24صبح روز سه شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار