رهبری

بدنه خبر

کارگاه معرفی ابزار ارزیابی گواهی های فوت پزشکی چهارشنبه، 4 مهر 1397
کارگاه معرفی ابزار ارزیابی گواهی فوت پزشکی در شهریور ماه سال جاری  با حضور معاونت بهداشتی دانگاه ،  مدیرگروه گسترش  ، کارشناس ثبت و طبقه بندی علل مرگ استان ومسئولین نظام ثبت مرگ شهرستان ها در محل سالن جلسات مرکز بهداشت استان برگزار گردید .در این جلسه بر اهمیت تکمیل صحیح علل فوت در گواهی های فوت پزشکی وتاثیرگذاری آن در اهداف ومداخلات بهداشتی تاکید گردید ودر ادامه  نحوه ارزیابی وتکمیل  چکلیست ارزیابی  گواهی فوت پزشکی سال 97 به طور کامل تشریح گردید .  
 
 
 
 
 
پورتال اخبار