رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام واگذاری مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت (بار سوم) پنجشنبه، 5 مهر 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت در نظر دارد در سال 1397 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای را به شرکت های دارای صلاحیت که به تأیید شورای انفورماتیک و اداره فن آوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید. لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

الف- نشانی محل استعلام: سنندج- خیابان کشاورز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت با کد پستی 6619667761 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به نشانی MUK.irقسمت مزیاده و مناقصات مراجعه نمایند.

ب- نحوه دریافت اسناد استعلام از تاریخ 97/7/4لغایت 97/7/12در ساعات اداری یجز ایام تعطیل.( به آدرس مندرج در بند الف مراجعه نمایند)

ج- نحوه ارسال پیشنهادها و سایر اسناد استعلام تا روز پنج شنبه 97/7/19به نشانی مندرج در بند الف از طریق پست پیشتاز یا سفارشی ارسال نمایند. (ارسال بصورت دستی و یا حضور و خارج از وقت اداری قابل قبول نیست)

زمان و مکان بازگشایی پاکات دریافتی روز یکشنبه تاریخ 97/7/22ساعت 10صبح در دفتر مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت خواهد بود

لازم است داوطلبین تا روز آخر معلت فوق الاشاره در اسناد استعلام جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نماید.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
پورتال اخبار