رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء امور چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان بیجار پنجشنبه، 5 مهر 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در نظر دارد امور مربوط به امور چاپ و تکثیر بیمارستان امام حسین(ع) و مرکز بهداشت و شبکه خود را از طریق استعلام بهاء به شرکتهای صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بها واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد  استعلام بهاء به شرکتهای داوطلب : ازتاریخ نشر آگهی 97/7/2لغایت 97/7/9

محل تحویل اسناد به شرکاتهای داوطلب: استان کردستان-شهرستان بیجار- خیابان طالقانی- مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد چاپ وتکثیر

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکت های الف ، ب و ج) : لغایت روز پنج شنبه مورخ 97/7/19

آدرس ارسال  مدارک شرکت در استعلام بهاء: استان کردستان-شهرستان بیجار- خیابان طالقانی- مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بیجار کدپستی: 44156-66516

 

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بهاء :

شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در استعلام بهاء را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام بهاء بنام شبکه بهداشت و درمان بیجار واریز و ارائه نماید.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکت ها:

مورخ 97/7/24ساعت 10 صبح روزسه شنبه 

واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار برگزار می گردد، ضمناً شرکت کنندگان در این استعلام بهاء می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس

 http:// muk.ac.ir  و یا با شماره 08738223200  واحد قراردادها تماس حاصل نموده و یا بصورت حضوری مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار