رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد به منظور تکمیل فرآیند مستند سازی و بایگانی مدارک پزشکی و اداری خود نسبت به خرید و نصب بایگانی ریلی مرکزی از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط وصلاحیت دار اقدام نماید. سه‌شنبه، 17 مهر 1397
 
پورتال اخبار