رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای) مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر (خریدار ) در نظردارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی با شرایط و مشخصات مورد نظر اعلامی به صورت مناقصه عمومی با پرداخت اوراق خزانه اسلامی با سررسید دو ساله اقدام نماید . چهارشنبه، 18 مهر 1397
 
پورتال اخبار