رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله) پنجشنبه، 19 مهر 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد به منظور تکمیل فرایند مستند سازی و بایگانی مدارک پزشکی و اداری خود نسبت به خرید و نصب بایگانی ریلی مرکزی از طریق مناقصه عمومیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و صلاحیت دار اقدام نماید.

*****************************

زمان دریافت و ارسال اسناد مناقصه:

1- شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 17/7/97 لغایت 25/7/97 از طروق :

1.      پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http://iets.mporg.ir

2.      وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir

3.      بصورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر- کدپستی 6617983476- واحد حراست مرکز اقدام و  ارسال نمایند.

2-مهلت ارسال پیشنهادها: شرکت کنندگان در مناقصه صرفاً تا تاریخ 5/8/97 فرصت دارند مدارک  و پیشنهادات خود را از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان: شهرستان سنندج- خیابان پاسداران-بلوار برهان الدین حمدی-مرکز پزشکی، آموزشی و درمان یکوثر-کدپستی 6617983476- واحد حراست مرکز اقدام و ارسال نمایند.

*****************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه:

میزان ریالی سپرده جهت شرکت در مناقصه مذکور000/000/100ریال(یکصد میلیون ریال) می باشد. که شرکت کنندگان می بایست اصل فیش واریزی به حساب(247832560) بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان بنام سپرده مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع مرکز پزشکی کوثر با حداقل اعتبار سه ماهه ، که باید اصل آن را به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

بدیهی است سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده و غیر از موارد فوق الذکر قابل قبول نمی باشد.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون  معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 10/8/97 ساعت 11 صبح روز پنج شنبه در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند در صورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 10-08733611301 با واحد تدارکات (آقای روحانی) تماس حاصل نمایند.

 

مرکز پزشـکی ، آموزشی و درمـانی کوثر
 
پورتال اخبار