رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 11-1397 پنجشنبه، 19 مهر 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد امورات  حمل و نقل مربوط به سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه دانشگاه در سطح شهر سنندج را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط صلاحیت دار) به شرح ذیل واگذارنماید.

1-      ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2-      مجموعه پردیس دانشگاه 

3-      مرکز بهداشت شهرستان سنندج

4-      مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر

5-       مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی بعثت

6-      مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی توحید

7-      مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی قدس

 

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 21/7/1397  لغایت 28/7/1397

¨ محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب : شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور اقدام نمایند و یا به واحد مناقصات به آدرس استان کردستان–شهر سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر– ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان– ساختمان شماره 3-مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه -واحد مناقصات مراجعه نمایند

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 9/8/1397

¨ آدرس محل ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) اسناد مناقصه : استان کردستان–شهر سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-کد پستی6618634683 

********************************************

¨ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه،به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج):کمیسیون مناقصات در مورخه 13/8/1397 روز  یکشنبه  ساعت 10 در در محل دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه  تشکیل می گردد.

Ø       ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33247813- 33286695-087 تماس حاصل نمایند و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir و http://webda.muk.ac.ir مراجعه فرمایند ./

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار