رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد اجرای عملیات احداث مرکز فوریتهای پزشکی 115 سروآباد را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. سه‌شنبه، 24 مهر 1397

موضوع مناقصه : اجرای عملیات احداث مرکز فوریتهای پزشکی 115 سروآباد

 محل اجرای عملیات : استان کردستان شهرستان سرو آباد

مبلغ برآورد اجرای عملیات :3463101678ریال (سه میلیارد و چهارصد وشصت و سه میلیون و یکصد و یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت ریال)

مدت زمان اجرای کار: سه ماه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :173156000ریال (یکصدوهفتاد و سه میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار ریال )

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه  و یا به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال پیشنهادات (کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده)) از طریق دستی یا پست جمهوری اسلامی ایران لغایت تاریخ 6/8/97(حداکثر مهلت برای زمان تحویل پیشنهادات به مدیریت حراست دانشگاه و یا دفاتر پستی ، پایان وقت اداری مورخ 6/8/97 می باشد) به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات در ساعت 10 صبح روز شنبه 12/8/97در سالن جلسات دانشگاه برگزار خواهد شد.

نمایندگان مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی با دردست داشتن معرفی نامه رسمی (از شرکت متبوع خود) و کارت شناسایی معتبر شرکت فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

.دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
 
 
 
 
پورتال اخبار