رهبری

بدنه خبر

استعلام واگذاری : نوبت دوم (2/97) واگذاری امورات چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان پنجشنبه، 26 مهر 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد واگذاری امورات چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان واقع در میدان امام خمینی- ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان را به شرح ذیل از طریق مناقصه به مدت یک سال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

*****************************

مدت تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ نشر آگهی 22/7/97 لغایت 29/7/97

محل تحویل اسناد مزایده: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان دهگلان-اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

*********************************

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده : از طریق پست سفارشی استان کردستان شهرستان دهگلان-میدان امام-مرکز بهداشت- طبقه اول- واحد حراست کد پستی: 6667136899

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 000/000/20 ریال (بیست میلیون ریال) را به شماره حساب  18640473  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان نزد بانک رفاه شعبه دهگلان واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی  معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه به شماره حساب مندرج در شرایط  مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی  مدارک و پیشنهادات:

مورخ 3/8/1397 صبح روز پنج شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن35127245 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http:// muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان

 
پورتال اخبار