رهبری

بدنه خبر

فراخوان واگذاری خدمات دارویی کلینیک ویژه تخصصی شهرستان سقز پنجشنبه، 26 مهر 1397
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد داروخانه و خدمات دارویی کلینیک ویژه تخصصی شهرستان سقز را از طریق مزایده واگذار نماید. کلیه داروسازان واجد شرایط تاسیس داروخانه در شهرستان سقز که در استان کردستان فعالیت دارند و شرکت تعاونی داروسازان فعال در شهرستان سقز در صورت تمایل درخواست کتبی خود را جهت طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تاریخ روز چهارشنبه 97/7/25 به مدت 10 روز کاری به صورت حضوری به دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تحویل و رسید دریافت نمایند.
 
پورتال اخبار