رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 13-1397 (نوبت دوم) شنبه، 28 مهر 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد به منظور تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان مجموعه پردیس دانشگاه نسبت به واگذاری امورات موصوف از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) اقدام نماید.

 

----------------------------------------------

¨      مدت زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ نشرآگهی 29/7/97 لغایت 10/8/1397

¨      محل تحویل اسناد مناقصه:  شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات مراجعه نمایند .

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف،ب،ج): از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 24/8/1397 

----------------------------------------------

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات و اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات در مورخه 28/8/1397صبح روز دوشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار