رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 12-1397 شنبه، 28 مهر 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد امور تهیه و تامین، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستانهای تابعه دانشگاه را به شرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

1-     واگذاری تغذیه و امور آشپزخانه بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه

2-     واگذاری تغذیه و امور آشپزخانه بیمارستان های فجر و بوعلی شهرستان مریوان

3-     واگذاری تغذیه و امور آشپزخانه بیمارستان شهید چمران شهرستان سروآباد

 

----------------------------------------------

¨      مدت زمان تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 29/7/1397 لغایت 10/8/1397

¨      محل تحویل اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  24/8/1397

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):استان کردستانشهرستان سنندج میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدردبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683  

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه (برای هر شهرستان جداگانه): شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 28/8/1397 صبح روز دوشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار