رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء (مرحله دوم) امور چاپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان بیجار چهارشنبه، 2 آبان 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در نظر دارد امور مربوط به امور چاپ و تکثیر بیمارستان امام حسین(ع) و مرکز بهداشت و شبکه خود را از طریق استعلام بهاء به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بها واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد استعلام بهاء به شرکتهای داوطلب : ازتاریخ نشر آگهی 28/7/97 لغایت 3/8/97

محل تحویل اسناد به شرکتهای داوطلب: استان کردستان-شهرستان بیجار- خیابان طالقانی- مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد چاپ وتکثیرشبکه

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکت های الف ، ب و ج) : لغایت روز پنج شنبه مورخ 10/8/1397

آدرس ارسال  مدارک شرکت در استعلام بهاء: استان کردستان-شهرستان بیجار- خیابان طالقانی- مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بیجار کدپستی: 44156-66516

 

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بهاء :

شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در استعلام بهاء را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام بهاء بنام شبکه بهداشت و درمان بیجار تا پایان وقت اداری  روز پنج شنبه 10/8/97 واریز و ارائه نماید.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکت ها:

مورخ 14/8/97 ساعت 10 صبح روز دوشنبه واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار برگزار می گردد، ضمناً شرکت کنندگان در این استعلام بهاء می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http:// muk.ac.ir  و یا با شماره 08738223200  واحد قراردادها تماس حاصل نموده و یا بصورت حضوری مراجعه فرمایند.

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیـجار

 
پورتال اخبار