رهبری

بدنه خبر

برگزاری دوره آموزشی وبازآموزی مسئولین خانه های بهداشت کارگری پنجشنبه، 3 آبان 1397
دوره آموزشی و باز آموزی مسئولین خانه های بهداشت کارگری درمحل سالن اجتماعات معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.
دراین کارگاه 49 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در واحدهای کارگری دارای 499-50 نفر کارگرشرکت نمودند. این کارگاه توسط شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان بامشارکت معاونت امور بهداشتی، اداره کل تعاون ،کار .رفاه اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برگزار گردید.
 
 
هدف از برگزاری این کارگاه ، آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل  به عنوان مسئول خانه  بهداشت کارگری درصنایع مشمول و به منظور تأسیس خانه های بهداشت کارگری جدید وهمچنین باز آموزی کارشناسان بهداشت حرفه ای مسئول خانه بهداشت کارگری فعال درصنایع مذکور در سطح استان عنوان گردید.
مدرسین کارگاه متشکل ازکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درحوزه معاونت امور بهداشتی و همچنین کارشناسان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ومدیریت درمان تامین اجتماعی استان بودند. دراین کارگاه درزمینه اهداف ایجاد خانه های بهداشت کارگری، فصل چهارم قانون کار(حفاظت فنی وبهداشت کار )، قوانین تأمین اجتماعی درجهت پیشگیری از حوادث شغلی، بهداشت آب وفاضلاب، دستور کار استانی و شرح وظایف مسئولین خانه های بهداشت کارگری ، فرمهای مورد نیازخانه بهداشت کارگری ونحوه تکمیل آنها تدریس شد. در پایان کارگاه، به پرسشهای حاضرین درزمینه قوانین ودستورالعملهای مطرح شده پاسخ داده شد.
 
پورتال اخبار