رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره 15-1397 (نوبت دوم) دوشنبه، 7 آبان 1397

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد نسبت به خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز به صورت متمرکز جهت واحد های تابعه دانشگاه از شرکت های داوطلب دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی وزات بهداشت و ثبت در سامانه IMED.IR ، با برگزاری مناقصه عمومی(دو مرحله ای) اقدام نماید.

---------------------------------------------

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهی 5/8/1397 لغایت 15/8/1397

¨ محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس استان کردستان-شهر سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات  مراجعه نمایند .

¨      مهلت ارسال پیشنهادات و نمونه کالا: لغایت تاریخ 29/8/1397

---------------------------------------------

¨ آدرس محل ارسال اسناد مناقصه ، پیشنهادات و نمونه کالا :استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان- کد پستی6618634683 

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده یا تضمین شرکت در مناقصه :  شرکت کنندگان مبلغ سپرده یاتضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب  اعلامی در شرایط عمومی مناقصه اقدام  و ارسال نمایند.

----------------------------------------------

¨    تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات دانشگاه :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 3/9/1397 روز شنبه راس ساعت10 صبح در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨ تاریخ تشکیل کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی در مورخه 5 و6/9/97 روز های دو شنبه و سه شنبه  راس ساعت 9 صبح واقع در دفتر معاونت غذا و دارو دانشگاه تشکیل می گردد.

¨    تاریخ بازگشایی پاکت ج :  کمیسیون معاملات دانشگاه پس از اعلام نتایج توسط کمیته فنی بازرگانی، در مورخه 7/9/1397روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح به منظور بازگشایی پاکات ج در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨    ضمناً شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات فنی با اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه آقای مهندس ادریس حق شناس به  شماره تلفن های 33666646-087 - 09185760018 و در خصوص شرایط عمومی مناقصه با واحد مناقصات 814-33247813 -087 خانم فلاحی تماس حاصل نموده و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار