رهبری

بدنه خبر

فراخوان راه اندازی سیستم PACS پنجشنبه، 10 آبان 1397
قابل توجه تمامی شرکت های دارای مجوز پکس از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نیز دارای توانمندی در تولید و پیاده سازی PACS در سطح کشور
 
نظر به تصمیم دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جهت نصب و راه اندازی سامانه PACS در سطح تمامی بیمارستانهای دانشگاه مقتضی است ضمن ارسال مجوز وزارت متبوع ، نسبت به ارائه کتبی مشخصات فنی و کیفی سیستم مذکور و لیست بیمارستانهایی که برنامه PACS آن شرکت در آنها نصب شده است حداکثر تا تاریخ 1397/8/20 به دبیرخانه مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان واقع در سنندج ، خیابان آبیدر ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اقدام فرمائید .
 
پورتال اخبار