رهبری

بدنه خبر

واگذاری امورات تزریقات و پانسمان بیـمارستان شهدا دهـگلان یکشنبه، 13 آبان 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران بیمارستان شهدا دهگلان واقع در بلوار پیشمرگان مسلمان کرد بیمارستان امام خمینی را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

*****************************

زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ نشر آگهی 9/8/97 لغایت 15/8/97

محل تحویل اسناد مزایده: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان دهگلان- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

*********************************

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: از طریق پست سفارشی استان کردستان شهرستان دهگلان-میدان امام- مرکز بهداشت- طبقه اول- واحد حراست کد پستی: 6667136899

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 000/000/30 ریال (سی میلیون ریال) را به شماره حساب  18640473  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان نزد بانک رفاه شعبه دهگلان واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی  معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه به شماره حساب مندرج در شرایط  مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی  مدارک و پیشنهادات:

مورخ 23/8/1397 صبح روز چهارشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن35127245 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http:// muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان
 
پورتال اخبار