رهبری

بدنه خبر

واگذاری امورات حفاظتی و مراقبتی بیـمارستان شهدا دهـگلان یکشنبه، 13 آبان 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد امورات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان شهدا دهگلان واقع در بلوار پیشمرگان مسلمان کرد را به شرح ذیل از طریق مناقصه به مدت یک سال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

*****************************

زمان تحویل اسناد مناقصه: ازتاریخ نشر آگهی 9/8/97 لغایت 15/8/97

محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان دهگلان- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

*********************************

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه: از طریق پست سفارشی استان کردستان شهرستان دهگلان- میدان امام- مرکز بهداشت- طبقه اول- واحد حراست کد پستی: 6667136899

 

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 000/500/72 ریال (هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال) را به شماره حساب18640473 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان نزد بانک رفاه شعبه دهگلان واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی  معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه به شماره حساب مندرج در شرایط  مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی  مدارک و پیشنهادات:

مورخ 21/8/1397 صبح روز دوشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن35127245 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http:// muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان

 
پورتال اخبار