رهبری

بدنه خبر

اجرای برنامه کم کاری مادرزادی تیرویید و شنوایی سنجی نوزادی دوشنبه، 14 آبان 1397

در تاریخهای 12/8/97  لغایت 14/8/97 در راستای اجرای فرایند آموزش مراقبین سلامت  ، کارگاه آموزشی با عنوان کم کاری مادرزادی تیرویید و شنوایی سنجی نوزادان جهت کلیه مراقبین سلامت زن  برگزار گردید.در این کارگاه ابتدا پرندان مسوول  واحد بیماریها به بیان اهداف کارگاه  و اهمیت اجرای برنامه پرداختند

 اهداف کارگاه شامل:

-  اهمیت  غربالگری نوزادان در اجرای برنامه کم کاری مادرزادی تیرویید ،PKU   و شنوایی سنجی در تمام مراحل زندگی

-  بررسی   اپیدمیولوژی بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید وکم شنوایی و ناشنوایی درجهان و کشور و استان کردستان و بررسی عوارض این بیماری 

- اهمیت  و روند اجرای برنامه ( غربالگری تشخیص مداخله و درمان  )

-بررسی شایع ترین علت  عقب ماندگی ذهنی نوزادان و کم شنوایی و ناشنوایی در جهان

_ نحوه  پیگیری و مراقبت بیماران  کم کاری مادرزادی تیرویید براساس دستورالعمل کشوری

- وضعیت موجود برنامه در کشور و استان 

-شرح وظایف و انتظارات

وی ضمن یادآوری  اهمیت غربالگری بموقع نوزادان و شروع بموقع درمان در پیشگیری از عوارض  این بیماریها  تاکید نمودند تا مراقبین سلامت  قبل از تشکیل پرونده نوزادان در مراکز و پایگاههای سلامت از غربالگری کم کاری  تیرویید  و شنوایی سنجی نوزادان اطمینان حاصل نمایند .

   
 
 
 در ادامه جلسه : در ارتباط با مشکلات موجود دراجرای  برنامه  کم کاری مادرزادی تیرویید و شنوایی سنجی   ، آخرین دستورالعمل های کشوری وانتظارات برنامه توضیحات کامل داده شد تا برنامه ها بر اساس دستورالعمل کشوری اجرا گردد. و تمام بیماران کم کاری مادرزادی تیرویید ونوزادانی که مشکل شنوایی  دارند شناسایی و بموقع درمان شوند .
   
 
پورتال اخبار