رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی دوشنبه، 14 آبان 1397

"کارگاه آموزشی"

کارگاه آموزشی آموزش به مددجو ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری درتاریخ 97/08/14ساعت 8:15 روزدوشنبه در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری برگزار گردید. دراین کارگاه مباحث آموزش به خانواده درمورد مراقبتهای سالمندی ومراقبت ازبیماریهای مزمن همچنین اصول آموزش به بیمار توسط اساتید گروه پرستاری ارائه گردید.

 
 
 
 

 
 
پورتال اخبار