رهبری

بدنه خبر

"کارگاه آموزشی" دوشنبه، 14 آبان 1397

"کارگاه آموزشی"

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی درتاریخ 97/08/14ساعت 8 درکلاس 102 دانشکده پرستاری مامایی برگزار گردید. دراین کارگاه انواع ارتباط ،نقش خودآگاهی در ارتباط ،کارگروهی تفکر انتقادی ،تکنیکهای ارتباط درمانی وروشهای غیرمؤثرمرتبط همچنین نقش مهارتهای ارتباطی پرستاردر پیشگیری ومدیریت تضاد ودرگیری دربیمارستان ومدل های ارتباطی بیمار پرستار- پزشک توسط اساتید گروه پرستاری مورد بحث قرار گرفت.

 
 
 
 
پورتال اخبار